Política de privacitat i condicions d’ús

D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, l’informem que les dades personals facilitades per vostè en qualsevol dels formularis inclosos en aquest lloc web http://www.negocia-t.es, són inclosos en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de INFOASSESSORAMENT LLUMA, SL (en endavant negocia-t), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 37983, Foli 100, Full B313988, i seran tractats per mètodes automatitzats amb l’única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials.

L’usuari autoritza expressament a negocia- t perquè totes les dades que s’obtinguin en aquest lloc web per al desenvolupament de les relacions comercials entre ambdues parts, puguin ser facilitades a terceres empreses per a la prestació dels seus serveis. En tots els casos seran les estrictament necessàries per l’activitat concreta que s’hagi de realitzar. Així mateix, l’usuari autoritza a negocia-t que les dades recollides, incloses imatges (fotografies, vídeo) siguin utilitzats per a la cobertura informativa dels esdeveniments en mitjans de comunicació, per a la realització de campanyes i / o accions promocionals de productes o serveis que puguin resultar del seu interès, etc.

En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per telèfon, correu, fax o e-mail:

tlf: 936755130, adreça postal: C / Sant Eduard, 13 baixos1ª de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). El fitxer informàtic que conté totes aquestes dades està inscrit a l’Agència de Protecció de Dades de caràcter personal i ens comprometem a complir amb totes les especificacions i requeriments a que l’Agència obliga en virtut de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal i el seu Reglament en vigor segons el Reial Decret 1720/2007:

- Obtenir les dades de forma legal.

- Demanar permís als propietaris de les dades, informant de l’origen de les dades de què disposem, la identitat del responsable del seu tractament, l’objecte d’aquest servei i els drets que l’assisteixen (informació, accés, rectificació i cancel.lació).

- Avisar en el moment de la introducció de les dades que aquests seran emmagatzemats i tractats per mètodes automàtics per a la realització dels serveis descrits, mitjançant com a mínim un enllaç a aquesta política de privacitat.

- Que les dades siguin adequades, pertinents i no excessives per a la finalitat amb la qual s’han obtingut.

- Que les dades no siguin usades per a finalitats diferents que per a les quals han estat recollides, i que es descriuen en aquesta política de privacitat.
- Que les dades siguin cancel.lades quan deixin de ser necessàries.

- Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat d’aquestes dades, i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament no autoritzat.

En cas que per qualsevol motiu les seves dades hagin de ser cedides a una tercera empresa, l’obligarà contractualment a informar-li a vostè al més aviat possible d’aquest fet, de la finalitat de la cessió i que les seves dades han estat cedides per nosaltres, així com a seguir garantint els seus drets d’accés, modificació, oposició i cancel·lació. En cas que sota cap concepte vostè desitgi que les seves dades siguin cedides a una tercera empresa, li preguem que ens ho notifiqui.

negocia-t es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat o les condicions d’ús dels nostres serveis per motius d’adaptació a la legislació vigent, o altres motius, per la qual cosa es recomana a l’usuari d’aquest lloc web la revisió periòdica d’aquesta pàgina, ja que l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari s’entendrà com a acceptació de la política de privacitat o condicions d’ús vigents en aquell moment.

Els assistents a cada event rebran un dossier de treball on constaran impreses les dades de contacte de cadascuna de les empreses inscrites a aquell event, hi assiteixin finalment o no, de manera que inscriure’s a un event implica donar el consentiment explícit a la possible recepció de contactes comercials per part de les empreses que assisteixin a l’event

Entra


Heu perdut la contrasenya?

Registra'm en aquest lloc

Registra